بسم الله الرحمن الرحيم

THE MIRACLE OF NUMERICAL VALUE

Just check this out

Found: 29 November 2001 (13th day of Ramadhan)

The Table of Odd and Even Numbers
of Numerical Value

No

Letters/Alphabet

Numerical Value

Odd order numbers

Even order numbers

1

'Alif a

1

1

 

2

B' b

2

 

1

3

T' t

400

  2

4

Ts' ts

500

 

3

5

Jm j

3

2

 

6

H' h

8

 

4

7

kh' kh

600

  5

8

dl d

4

 

6

9

dzl dz

700

 

7

10

r' r

200

 

8

11

zai z

7

3

 

12

sn s

60

 

9

13

syn sy

300

 

10

14

shd sh

90

 

11

15

dhd dh

800

 

12

16

th' th

9

4

 

17

zh' zh

900

 

13

18

'ain 'a

70

 

14

19

ghain gh

1000

 

15

20

f' f

80

 

16

21

qf q

100

 

17

22

kf k

20

 

18

23

lm l

30

 

19

24

mm m

40

 

20

25

nn n

50

  21

26

h' h

5

5

 

27

waw w

6

 

22

28

y' y

10

 

23

406

   

5995

15

276

  Odd = 5 numbers
Even = 23 numbers
5995- 523 = 5472
= 19 x 288.0000
15 276 = 19 x 804.0000
406 + 5995 + 15 + 276 = 6692
66
= Numerical Value of ALLAH
92 = Numerical Value of MUHAMMAD
The Biggest number  of numerical Value is 1000
which is the numerical Value of
ghain, the alphabet no
19
5995 = 5 + 9 + 9 + 5 = 28 = 28 alphabet

  Praise to ALLAH the Almighty the Creator of the Universe
Blessings and Peace on the Muhammad s.a.w, his Family, and his Companions.

 

 

 

Ref. : http://numerical19.tripod.com